Dochodzenie należności z niezapłaconych faktur

Niezapłacone należności z tytułu faktur lub rachunków stanowią dużą część spraw z jakimi spotykamy się w toku naszej praktyki. Doświadczenie pokazuje, że dopiero przeprowadzenie postępowania sądowego skłania dłużników do zapłaty przeterminowanych należności.

Postępowania o zapłatę pomiędzy przedsiębiorcami toczą się w wydziałach gospodarczych sądów rejonowych lub okręgowych. Sprawy gospodarcze charakteryzują się proceduralną odmiennością od zwykłych spraw sądowych i to mimo uchylenia postępowania odrębnego w tym zakresie w przepisach k.p.c.

W skutecznym dochodzeniu roszczeń pomocne są wszelkie dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia – przede wszystkim podpisane przez dłużnika faktury, WZ-tki, zamówienia, umowy, ale również korespondencja pisemna czy mailowa. Wszystko co może przekonać sąd do stwierdzenia zasadności roszczenia, przybliża wierzyciela do osiągnięcia sukcesu w procesie.

Należy wskazać, że m.in. dla roszczeń, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20.000,- zł, ustawodawca przewidział tryb uproszczony. Ma to swoje szczególne przełożenie na wysokość opłat sądowych, które, podobnie jak w normalnym trybie, zależą od wartości roszczenia, są jednakże tutaj mniejsze i wynoszą:

1) do 2000 złotych – 30 złotych;
2) ponad 2000 złotych do 5000 złotych – 100 złotych;
3) ponad 5000 złotych do 7500 złotych – 250 złotych;
4) ponad 7500 złotych – 300 złotych.

Zatem za stosunkowo niewielką kwotę można uzyskać zasądzenie żądanej kwoty.

Nieodzowne jest również profesjonalne wsparcie przedsiębiorcy ze strony pełnomocnika w toku postępowania sądowego. Kancelaria Lex w Oświęcimiu świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji w postępowaniach gospodarczych, w tym o odzyskanie należności z tytułu faktur. Po udzieleniu nam pełnomocnictwa sporządzany jest, na urzędowym formularzu, pozew o wydanie nakazu zapłaty. W razie wniesienia sprzeciwu przez pozwanego reprezentujemy klientów w sądzie, powołujemy niezbędne dowody oraz czuwamy nad prawidłowym przebiegiem postępowania. Po zasądzeniu żądanej kwoty reprezentujemy klienta w postępowaniu egzekucyjnym. Zapraszamy do skorzystania z usług Kancelarii Lex pod nr: 798499989

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *