Prawo administracyjne i sądowoadministracyjne

05_prawo_administracyjne2

  • Reprezentacja strony w postępowaniach przed organami administracji publicznej;
  • Sporządzanie wniosków, odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia – zobacz;
  • Odwołania w sprawach kar za zajęcie pasa drogowego – zobacz tu oraz tu;
  • Skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;
  • Skargi na akty prawa miejscowego;
  • Reprezentacja w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • Sporządzanie skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA – zobacz;
  • Reprezentacja i prowadzenie w sprawach wznowieniowych;