Prawo cywilne – zobowiązania, rzeczowe i spadkowe

02_prawo_cywilne2

Prawo zobowiązań:

Pozwy o zapłatę – dochodzenie należności pieniężnych w drodze postępowania sądowego, zarówno w trybie postępowania zwykłego jak i nakazowego. Klient uzyskuje tytuł wykonawczy,
który staje się podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego-komorniczego.

Roszczenia odszkodowawcze oraz o zadośćuczynienie – dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków, zdarzeń drogowych, zadośćuczynienia, wypadków przy pracy, sporów z ZUS, przestępstw. Nasza Kancelaria nie pobiera wynagrodzenia z uzyskanej kwoty odszkodowania (procent od wygranej) – zobacz więcej.

Ochrona dóbr osobistychzobacz więcej;

Odwołanie darowizny – dochodzenie zwrotu uczynionej darowizny w przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego wobec osoby darczyńcy;

Rękojmia za wady fizyczne oraz roszczenia wynikające z gwarancji – dochodzenie roszczeń z tytułu wad ukrytych rzeczy, roszczeń z tytułu gwarancji;

Roszczenia wynikające z umów – niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy;

Skarga pauliańska – ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika;

Roszczenia przysługujące konsumentom wobec przedsiębiorców;

Ochrona przedsiębiorców przed roszczeniami konsumentów;

Prawo rzeczowe:

Ochrona własności i posiadania;

Zniesienie współwłasności – zobacz więcej;

Sprawy o eksmisję;

Prostowanie wpisów w księgach wieczystych i uregulowanie kwestii własnościowych

Prawo spadkowe:

Prowadzenie spraw spadkowych – zobacz więcej;

Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku;

Prowadzenie spraw o dział spadku – zobacz więcej;

Sprawy o zachowek oraz wydziedziczenie;

Sprawy o unieważnienie testamentu.

Inne:

Prowadzenie spraw apelacyjnych i wznowieniowych – zobacz;

Prowadzenie spraw polubownych i windykacyjnych – zobacz.

Sprawy o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.