Rozwód, alimenty, podział majątku i rozdzielność majątkowa – profesjonalna reprezentacja w postępowaniu

Kancelaria Radcowska Lex w Oświęcimiu oferuje swoim klientom profesjonalną reprezentację w postępowaniach o rozwód i podział majątku wspólnego. Nasze doświadczenie oraz zaangażowanie daje gwarancję rzetelnego prowadzenia jednych z najistotniejszych dla naszych Klientów spraw. Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze informacje na temat oferty naszej Kancelarii oraz przebiegu postępowania rozwodowego.

O czym orzeka sąd w sprawie rozwodowej?

W sprawie o rozwód ustalana jest w szczególności wina drugiego małżonka za rozkład pożycia lub jej zaprzeczenie, ustalenie, podwyższenie lub obniżenie alimentów na dzieci oraz małżonka, kontakty z dziećmi oraz rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie, a co rozwód bez orzekania o winie?

W razie orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony, strona ta może być w przyszłości – albo jeszcze w wyroku rozwodowym – obciążona obowiązkiem płacenia alimentów na drugiego małżonka. Jest to obowiązek dożywotni, z nielicznymi wyjątkami. Ponadto małżonek wyłącznie winny nie może żądać orzeczenia rozwodu – ma to znaczenie w sytuacji, gdy druga strona wnosi o oddalenie powództwa.

Rozwód bez orzekania o winie jest postępowaniem zdecydowanie szybszym. Co do zasady, w razie braku sporu o alimenty, władzę rodzicielską, czy kontakty, wyrok zapada na pierwszej rozprawie. Warunkiem jest tu jednak zgoda obu stron na takie zakończenie postępowania. Rozwód bez orzekania o winie nie daje jednak możliwości zasądzenia alimentów na małżonka w tak prosty sposób jak w przypadku rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka, choć i od tego są określone wyjątki.

Jakie rozstrzygnięcia może wydać sąd w zakresie winy?

Sąd wydając wyrok rozwodowy orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Sąd może orzec, iż to oboje małżonkowie ponoszą winę za rozkład pożycia. Sąd, na zgodny wniosek stron, może jednak zaniechania orzekania o winie.

Istnieje również możliwość 'odstąpienia’ przez sąd od orzekania o winie małżonka, którego postępowanie przyczyniło się do rozpadu pożycia stron, nawet w braku zgody drugiego małżonka. Orzeczenie takie może mieć miejsce wyjątkowo, a sądy rozwodowe opierają się w tym zakresie na wypracowanych poglądach doktryny i orzecznictwa Sądu Najwyższego. W takim wypadku koniecznym jest najczęściej przeprowadzenie skomplikowanego postępowania dowodowego i oparcia się na rozbudowanej argumentacji prawnej.

Jakie alimenty sąd zasądzi na moje dzieci?

Sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie orzeka o alimentach na małoletnie dzieci. Ich wysokość jest ustalana w oparciu o ich uzasadnione potrzeby oraz możliwości zarobkowe rodziców. Naszym zadaniem, jako pełnomocników, jest bądź udowodnienie wysokich kosztów utrzymania małoletnich dzieci stron, bądź też ochrona naszego Klienta przed nadmiernym roszczeniem drugiej strony.

Czy będę musiał/a czekać na alimenty na dzieci aż do wyroku rozwodowego?

Nie, możliwym jest uzyskanie zabezpieczenia alimentacyjnego jeszcze w trakcie trwania procesu. Konieczne jest w takim wypadku wniesienie odpowiednio umotywowanego wniosku.

A co z władzą rodzicielską i kontaktami?

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka również o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron. Możliwe jest tutaj w szczególności ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzica, który nie sprawuje bieżącej opieki nad dzieckiem. W przypadku zgody obu stron możliwe jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, zaś w przypadku zaniedbywania wykonywania władzy rodzicielskiej – nawet jej pozbawienie.

O czym jeszcze może orzec sąd w wyroku rozwodowym?

Sąd w wyroku rozwodowym może orzec ponadto o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania stron (jeżeli wniosek taki zostanie zawarty w pozwie) oraz orzec eksmisję drugiego małżonka – jeżeli zajdą ku temu podstawy. Wyjątkowo sąd może dokonać podziału majątku stron, jednakże w praktyce jest to możliwe tylko w razie zgodnego wniosku stron i co do zasady wtedy, gdy w skład majątku nie wchodzi nieruchomość.

Jaka jest wysokość opłaty sądowej w sprawie o rozwód?

Opłata sądowa w sprawie o rozwód wynosi 600,- zł. Opłatę wnosi strona inicjująca proces. W sytuacji gdy sprawa zakończy się rozwodem bez orzekania o winie, sąd zwraca połowę opłaty, zaś drugą część rozdziela na oboje małżonków. Oznacza to, że w przypadku rozwodu bez orzekania o winie koszty sądowe wyniosą ostatecznie jedynie 150,- zł. W razie orzeczenia rozwodu z winy drugiej strony, sąd zasądza od tej strony całość opłaty sądowej, tj. 600,- zł oraz koszty zastępstwa procesowego w kwocie 720,- zł.

Jak wygląda procedura zlecania nam sprawy rozwodowej?

Przebieg postępowania rozwodowego, a w konsekwencji naszych działań, uzależniony jest w szczególności od faktu, czy reprezentowana jest strona powodowa, czy też pozwana.

Gdy jesteś stroną powodową.

W sytuacji, gdy zgłasza się do nas Klient chcący zainicjować sprawę o rozwód, przeprowadzony zostaje wywiad obejmujący w szczególności historię małżeństwa oraz przyczyny jego rozpadu. Zwracamy wtedy uwagę na istotne – z punktu widzenia naszego doświadczenia – kwestie mające kluczowe znaczenie dla końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Następnie, na podstawie przeprowadzonego wywiadu, Klient otrzymuje od nas listę niezbędnych do uzyskania dowodów, w szczególności dokumentów.

Przykład: w każdej sprawie rozwodowej koniecznym jest przedłożenie odpisu skróconego aktu małżeństwa, a jeżeli z małżeństwa pochodzą małoletnie dzieci – również odpisy skrócone ich aktów urodzenia, ale także dowody potwierdzające koszty ich utrzymania oraz wysokość zarobków stron.

Po dostarczeniu przez Klienta niezbędnych dokumentów sporządzany jest projekt pozwu rozwodowego. Jest to meritum naszej pracy, każdy pozew sporządzany jest przez nas indywidualnie i dostosowany do sytuacji rodzinnej naszego Klienta. Nie ujawniamy w pozwie okoliczności, które mogłoby zaszkodzić naszym Klientom. Naszym zadaniem jest przy tego typu sprawach wskazanie Klientowi tychże okoliczności, których nie warto ujawniać, nawet jeżeli początkowo dla Klienta wydają się one neutralne czy wręcz korzystne. Klient ma możliwość, na swoje życzenie, zapoznania się z treścią sporządzonego projektu pozwu, przed jego wniesieniem. Zazwyczaj jednak nasi Klienci nie korzystają z tej możliwości, chcąc zaoszczędzenia sobie często przykrych wspomnień i zdają się na nasze doświadczenie w pełni.

Pragniemy zaznaczyć, iż nie ma żadnych przeszkód, aby zgłosił się do nas Klient, który sprawę rozwodową ma już w toku, np. jeżeli wniósł pozew samodzielnie albo pragnie zmienić pełnomocnika. W takim wypadku dokonujemy analizy sprawy na moment udzielenia nam pełnomocnictwa i podejmujemy adekwatne kroki – np. precyzujemy żądania naszego Klienta, zgłaszamy dodatkowe wnioski dowodowe.

Przykład: Pełnomocnik może zgłosić się do sprawy również na terminie rozprawy w sądzie. W takim wypadku najczęściej sąd umożliwia mu złożenie wniosków dowodowych w odpowiednim terminie. Pełnomocnik może zgłosić się do sprawy również w jej toku, a nawet przed ostatnim terminem rozprawy.

Po wniesieniu pozwu do sądu czynności są podejmowane przez sąd niezwłocznie, niemniej aktualnie doręczenie odpisu pozwu dla pozwanego następuje średnio w terminie jednego miesiąca od dnia jego wniesienia. Pozwany/a ma zakreślony przez sąd termin, zazwyczaj 14-dniowy, na złożenie odpowiedzi na pozew. Po otrzymaniu przez nas odpowiedzi, ponownie spotykamy się z Klientem, omawiając zajęte przez drugą stronę stanowisko w sprawie i podejmujemy odpowiednie kroki.

Przykład: Możliwa jest zmiana żądania pozwu, wskazanie nowych wniosków dowodowych.

Po wniesieniu przez stronę pozwaną odpowiedzi na pozew wyznaczany jest termin rozprawy. Na wyznaczony termin rozprawy Klient jest zazwyczaj wzywany, tzn. ma on obowiązek osobistego stawiennictwa. Na kolejne terminy zwykle nie ma on obowiązku osobistego stawiennictwa, choć zawsze ma taką możliwość.

Przebieg samej sprawy rozwodowej jest uzależniony w szczególności od wzajemnych stanowisk stron. Zawsze istnieje możliwość skierowania stron do mediacji lub odroczenia posiedzenia na zgodny wniosek stron. W razie jednak spornego procesu, Klient jest reprezentowany w całym jego roku, aż do wydania wyroku.

Czy w sprawie o rozwód jest możliwość zawarcia ugody?

Pragniemy Państwu wskazać jednoznacznie, a jednocześnie przestrzec przed częstym błędem popełnianym przez nieprofesjonalistów, iż ugoda dotycząca kwestii rozwiązania małżeństwa stron jest w świetle obowiązującego prawa niedopuszczalna. Strony zatem nie mogą, bez postępowania dowodowego przeprowadzonego przez sąd i jego ingerencji, doprowadzić do rozwiązania małżeństwa. Strony mogą jedynie żądać orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie oraz zaproponować wysokość alimentów na małoletnie dzieci stron, jednakże ostatecznie w tej kwestii rozstrzygnięcie pozostawione jest dla sądu. Dlatego nawet w sprawie o rozwód bez orzekania o winie istotna jest właściwa reprezentacja strony procesu.

Przykład: Niedopuszczalne będzie orzeczenie rozwodu, jeżeli okaże się, że orzeczenie rozwodu zagraża dobru małoletnich dzieci, a strona nie udowodni odmiennych okoliczności za pomocą odpowiedniej argumentacji i wniosków dowodowych.

Strony mają możliwość jednakże skorzystania z mediacji, z urzędu, bądź też na zgody wniosek stron. Mediacja dotyczyć może w szczególności władzy rodzicielskiej, kontaktów oraz alimentów, o ile, co wskazano wyżej, nie zostanie ona zakwestionowana przez sąd jako niedopuszczalna w tym zakresie. Nie można w toku mediacji orzec rozwiązania małżeństwa stron, albowiem mediator nie ma takich uprawnień.

Mediacja ma zastosowanie głównie wtedy, gdy obie lub jedna ze stron nie jest reprezentowana przez fachowego pełnomocnika, a w konsekwencji gdy nie ma pełnej wiedzy na temat przysługujących jej praw i ciążących na niej obowiązków. W sytuacji gdy obie strony mają profesjonalnych pełnomocników, są oni uprawnieni również do podejmowania prób zakończenia sprawy polubownie i kontaktowania się z drugą stroną w tym zakresie. Dlatego nasi Klienci mogą swobodnie decydować, czy chcą wziąć udział w mediacji. Sąd może jednak przymusowo skierować strony do postępowania mediacyjnego. Oznacza to jednakże jedynie obowiązek stawiennictwa na termin mediacji, nie zaś zawierania jakichkolwiek porozumień.

Gdy jesteś stroną pozwaną.

Przebieg reprezentacji jest zbliżony do reprezentacji strony powodowej, dlatego prosimy o zapoznanie się z powyższymi informacjami. Najistotniejszą różnicą w sytuacji strony pozwanej jest fakt, iż musi ona przyjąć już od początku zarówno postawę obronną, jak i – w określonych kwestiach – inicjującą. Najczęściej dotyczy to kwestii winy za rozkład pożycia małżeńskiego oraz wysokości alimentów. Jeżeli zatem otrzymałeś/łaś z sądu pozew rozwodowy nie czekaj, tylko niezwłocznie skorzystaj z pomocy fachowego pełnomocnika, albowiem każda zwłoka, w szczególności związana z przekroczeniem terminów procesowych, może skutkować dalece negatywnymi konsekwencjami. Weź również pod uwagę, że jeżeli zgłosisz się do pełnomocnika zbyt późno, może on nie być w stanie udzielić takiej pomocy, jaką mógłby w razie zachowania terminu.

Jaki sąd?

Właściwymi do rozpoznania spraw rozwodowych są sądy okręgowe, a więc te znajdujące się głównie w większych ośrodkach miejskich, takich jak Kraków, Katowice czy Bielsko-Biała. Na każdym terminie rozprawy naszego Klienta jest obecny wraz z nim pełnomocnik. Dzięki reprezentacji pełnomocnika nie jest również konieczna obecność Klienta na wszystkich posiedzeniach. Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy nasi Klienci mają stałe miejsce zamieszkania za granicą.

A co z majątkiem po rozwodzie?

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego każda ze stron może wystąpić o podział majątku dorobkowego. Również i w tym postępowaniu niezwykle ważna jest skuteczna reprezentacja pełnomocnika. W sprawie o podział majątku możliwym jest w szczególności ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym stron oraz wysokości i terminów spłat.

Czy można przeprowadzić podział majątku jeszcze przed orzeczeniem rozwodu?

Tak, warunkiem jest tutaj przeprowadzenie w pierwszej kolejności sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd. Wydanie takiego postanowienia uprawnia stronę do złożenia wniosku o podział majątku jeszcze przed wydaniem wyroku rozwodowego.

Jak można się z nami skontaktować?

Zachęcamy do skorzystania z oferty Kancelarii Lex. Koniecznym jest wcześniejsze umówienie się na spotkanie pod nr: 798499989. Spotkania odbywają się w siedzibie Kancelarii Lex w Oświęcimiu, Rynek Główny 3. Możliwe jest umówienie spotkania także w Tychach, Lędzinach oraz Andrychowie. Wycena sprawy dokonywana jest bezpłatnie.

Zobacz również pozostały zakres usług naszej Kancelarii oraz dane kontaktowe.

2 thoughts on “Rozwód, alimenty, podział majątku i rozdzielność majątkowa – profesjonalna reprezentacja w postępowaniu

  1. Mam pytanie czy sąd w wyroku rozwodowym może mi zasądzić alimenty na moje pełnoletnie uczące się dzieci, jeżeli wcześniej nie było sprawy o alimenty na nie?

    1. Szanowny Panie,
      W wyroku rozwodowym sąd rozstrzyga o alimentach jedynie na małoletnie dzieci, a zatem nie będzie Pan obciążony alimentami na pełnoletnie dzieci.
      r.pr. Piotr Banach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *