Wynagrodzenie

Wynagrodzenie radcy prawnego obejmuje honorarium oraz wydatki. Wysokość wynagrodzenia lub sposób jego ustalania co do zasady jest ustalana przed przystąpieniem do świadczenia pomocy prawnej. Wysokość honorarium jest ustalana z uwzględnieniem koniecznego nakładu pracy, wymaganej specjalistycznej wiedzy, doświadczenia, stopnia trudności i złożoności sprawy, jej precedensowego lub nietypowego charakteru, miejsca i terminu świadczenia usługi lub innych szczególnych warunków wymaganych przez klienta, odpowiedzialności wiążącej się z prowadzeniem sprawy, utraty lub ograniczenia możliwości pozyskania innych klientów oraz rodzaju więzi z klientem. Możliwym jest zawarcie umowy przewidującej dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy, zawartej przed ostatecznym rozstrzygnięciem sprawy.

Zawsze bierzemy pod uwagę możliwości finansowe naszych klientów. Możliwym jest w szczególności rozłożenie wynagrodzenia radcy prawnego na raty. Nie pobieramy żadnych opłat za spotkanie w celu dokonania wyceny prowadzenia sprawy. W razie pomyślnego dla klienta zakończenia sprawy sądowej, istnieje możliwość żądania zwrotu kosztów zastępstwa procesowego radcy prawnego od strony przeciwnej, stosownie do uregulowań w przepisach szczególnych. Strona, która nie jest w stanie ponieść wydatków związanych z pomocą prawną radcy prawnego może zwrócić się do sądu o wyznaczenie jej pełnomocnika z urzędu. Jest ona wtedy zwolniona od ponoszenia kosztów zastępstwa tego pełnomocnika, niezależnie od wyniku sprawy.