Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i warunkowe zawieszenie kary – ostatnia szansa dla skazanego

Skazanie wyrokiem na karę bezwzględnego pozbawienia wolności nie zawsze musi oznaczać konieczność osadzenia skazanego w zakładzie karnym. Ustawa – Kodeks karny wykonawczy przewiduje bowiem możliwość odroczenia wykonania bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a w dalszej konieczności – warunkowego jej zawieszenia. Poniżej omówimy przesłanki, jakie muszą zostać spełnione, aby skazany mógł skorzystać z tego dobrodziejstwa.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w k.k.w., sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka. Powyższa dyspozycja oznacza, że przesłankami odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności jest:

  • skazanie na karę bezwzględnego pozbawienia wolności;
  • powstanie zbyt ciężkich skutków dla skazanego lub jego rodziny w razie natychmiastowego wykonania kary;

W powyższym przypadku skazany powinien złożyć do sądu wniosek o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, należycie umotywowany. Od treści wniosku zależeć bowiem będzie rozstrzygnięcie sądu. Wskazanym jest, żeby w tego rodzaju sprawach skazany korzystał z pomocy fachowego obrońcy, albowiem jego udział może istotnie pomóc skazanemu w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Wniosek należy opłacić – aktualna wysokość opłaty to 80,- zł. W razie oddalenia wniosku skazany nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku. W praktyce sądy, bazując jeszcze na uprzednim brzmieniu przepisów, odraczają wykonanie kary pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, chcąc sprawdzić postawę skazanego. Skazany jest uprawniony do złożenia dalszych wniosków, jednakże maksymalnie do osiągnięcia okresu roku odroczenia.

Najistotniejsze z punktu widzenia osoby skazanej ma jednak znaczenie kolejnej dyspozycji, zgodnie z którą: jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności trwało przez okres co najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–75 Kodeksu karnego. Oznacza to, że jeżeli okres odroczenia kary pozbawienia wolności trwał co najmniej jeden rok, skazany może złożyć wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności (popularne „zawiasy”). Zatem mimo uprzedniego skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności, skazany de facto, w razie uwzględnienia wniosku i dalszej nienagannej postawy, do zakładu karnego nie trafi. Należy jednakże podkreślić, iż taka możliwość istnieje jedynie w wypadku wymierzenia kary bezwzględnego pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku pozbawienia wolności. W przypadku kar przekraczających tenże wymiar jest oczywiście nadal możliwe złożenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, nie ma jednak możliwości skorzystania z instytucji zawieszenia kary pozbawienia wolności.

Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych. Są to jednakże dla skazanego dolegliwości dużo mniejsze niż osadzenie w zakładzie karnym.

Kancelaria Radcowska Lex w Oświęcimiu świadczy pomoc prawną w postaci reprezentacji skazanych w postępowaniu wykonawczym. Możliwość skorzystania z dobrodziejstw przewidzianych po orzeczeniu kar daje skazanym szansę na uniknięcie ich wykonania, w tym w szczególności kar bezwzględnego pozbawienia wolności. Zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel: 798499989 lub pod adresem: kontakt@piotrbanach.pl

2 thoughts on “Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności i warunkowe zawieszenie kary – ostatnia szansa dla skazanego

  1. Witam czy ślub kościelny oraz wesele które ma się odbyć za niecałe 2miesiace, będzie mocna podstawą do odrodzenia wykonania kary pozbawienia wolności?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *